KVKK Metni

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 21106743300003 mersis numarası ile kayıtlı CİNECOM SİNEMACILIK VE TURİZM A.Ş. (“Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

• Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz ile iş ilişkisi kurmak amacıyla paylaştığınız kimlik, iletişim, mesleki deneyim, müşteri işlem ve finans bilgileri ve çalışanlarınıza ilişkin ve Kamera ve ses kayıtları dahil olmak üzere paylaştığınız kişisel veriler dahil Kanun kapsamına giren tüm kişisel veriler; Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla; iş ilişkisinin kurulması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, sunduğumuz hizmet /ürün satış süreçlerinin yürütülmesi ve karşılığında gerekli ödemenin alınabilmesi, sözleşme akdedilmesi ve ifa edilmesi, lojistik faaliyetlerinin uygun bir şekilde yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, satış sonrası memnuniyet süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

• Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarma Amaçları

Kişisel Verileriniz Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelerine uygun olarak, yukarıda sayılan “Kişisel Verilerin İşleme Amaçları” dahilinde, gizlilik yükümlülüğü altında olan teknik altyapı sağlayan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, sair tedarikçilerimiz, anlaşmalı olduğumuz mali müşavir ve hukuk bürosu, iade talebinin olması halinde alınan bedelin geri ödenmesi amacıyla bankalar ile paylaşılabilecektir.

• Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz ile iş ilişkisinin kurulabilmesi amacıyla e-posta veya diğer yöntemlerle ilettiğiniz kartvizitler, imza sirkülerleri ve sair belgeler aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi iş ilişkisi süreçlerine ilişkin olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. (ii) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. (iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. (iv) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, (vi) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak açık rızanız alınmaksızın kanundaki temel ilkelerle uyumlu bir şekilde işlemekteyiz. Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki, çalışanlarınızın kişisel verilerinin Şirketimize ve yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz alıcı gruplarına aktarılabilmesi için, çalışanlarınızı bilgilendirmeniz ve gerekli ise açık rızalarını almanız gerekmektedir.

• İlgili Kişinin Hakları

Kanunun 11. maddesi uyarınca, tarafınıza ait kişisel verilerin; (i) İşlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edebileceğimiz gerekli bilgiler ile belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Şirketimizin Ali Rıza Gürcan Cd.Platform Rezidans B blok K.6/27 Güngören/Merter – İstanbul adresine yazılı olarak veya Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine e-mail göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket, başvurunuz üzerine talebinizi kabul eder veya gerekçesini gereği yerine getirilir. “İşbu Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.”